verbeteracties

Verbeteracties

In ons ziekenhuis hechten we belang aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Om die kwaliteit te kunnen opvolgen en verbeteren organiseren we heel wat verschillende kwaliteitsmetingen. Met behulp van feedback van patiënten, kwaliteitsindicatoren, resultaten van interne metingen, inspectieverslagen, klachten, incidenten, enz. brengen we voortdurend onze eigen prestaties in kaart. Aan de hand daarvan werken we vervolgens gerichte verbeteracties en verbeterprojecten uit met als doel onze kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

Op deze pagina vind je meer info terug omtrent onze verbetertools en kwaliteitsprojecten zoals concrete verbeteracties en sensibiliseringsacties.

Contacteer cel kwaliteit gerust voor meer informatie: celkwaliteit@ziekenhuiswaregem.be, +32 56 62 37 39 

Verbetertools

Opdat het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg geen abstract thema zou blijven voor de zorgverleners, werden er tools ontwikkeld om de aandacht en betrokkenheid van de zorgverleners rond het thema kwaliteit en veiligheid te verhogen en het voor hen tastbaarder te maken:

Verbeterbord

Elke afdeling is voorzien van een whiteboard als verbeterbord. Op dit whiteboard kan elke medewerker noteren waar men tegen aan loopt tijdens het werken. Vervolgens wordt in groep nagedacht over mogelijke oplossingen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt wat leidt tot een hogere efficiëntie, teamspirit en werktevredenheid.

Kwaliteitsbord

Op het kwaliteitsbord worden resultaten die betrekking hebben op de individuele werking van de dienst teruggekoppeld en visueel weergeven. Dit zijn onder meer resultaten van patiëntentracers, interne bevragingen/metingen rond handhygiëne, katheterzorg, decubitus en afdelingsgebonden VMS meldingen. Dit brengt transparantie en overzicht in het algemene en dienstgebonden kwaliteitsbeleid en biedt de dienst de mogelijkheid in te spelen op individuele resultaten.

Verbeterpijl

Nadat metingen werden uitgevoerd en gepresenteerd op de afdelingen worden de ziekenhuisbrede en afdelingsspecifieke resultaten besproken met de betrokken disciplines. De ondernomen acties ziekenhuisbreed worden door de verantwoordelijke van de meting via een PDCA pijl kenbaar gemaakt op de afdeling. De PDCA pijl biedt ook ruimte om de acties die de afdeling onderneemt ten aanzien van de eigen specifieke resultaten kenbaar te maken.

O.L.V.W. veiligheidskruis

De hoofdverpleegkundigen van de afdelingen bekijken kritisch de processen op de dienst. Wanneer een proces niet perfect verloopt (of een veiligheidsronde geeft enkele knelpunten aan) kan dit proces gedurende (minstens) één maand nader worden bekeken.

Via een veiligheidskruis wordt dagelijks op een objectieve manier nagegaan of het proces en de genomen maatregelen goed worden gevolgd. Aan de hand van de resultaten wordt het proces verder bijgestuurd. Voorbeelden: “ik stel me voor”, “patiëntenidentificatiebandjes controleren”, “controle temperaturen en vervaldata koelkast”.

Enkele concrete verbeteracties

- Inzet op valpreventie: om het risico op valincidenten te verkleinen, wordt het gebruik van antislipkousen sterk aanbevolen. Recent werd ook een tentbed aangekocht. Dit kan worden gebruikt bij onrustige of gedesoriënteerde patiënten om het risico op vallen te verkleinen.

- Verschillende acties om het verlies van persoonlijke bezittingen van patiënten te beperken:

  • Specifieke bewaarprocedure voor het moment waarop de patiënt naar een onderzoek of ingreep gaat.
  • Gebruik van een checklist bij ontslag waarmee patiënten kunnen nagaan of ze alles terug mee naar huis hebben, zoals bijvoorbeeld GSM laders, brillen, thuismedicatie,…
  • Blijft er toch nog iets achter? Dan bewaren we dit gedurende 6 maand in de ‘verliesbox’. Patiënten kunnen hun verloren spullen tot dat moment bij ons komen ophalen.

- Sensibilisering rond patientenidentificatie: met behulp van een aantal sprekende affiches werd het belang van patiëntenidentificatie onder de aandacht gebracht.

- Sensibiliseringscampagne 'Ik stel me voor': binnen het E17-ziekenhuisnetwerk werd deze campagne uitgewerkt om medewerkers er zich bewust van te maken dat het belangrijk is zichzelf aan patiënten voor te stellen met naam en functie. 

- Oprichting Q-huddles aan het kwaliteitsbord.

Medewerkers worden gestimuleerd om zelf resultaten op het kwaliteitsbord na te kijken opdat zij zouden weten wat leeft en heerst op de afdeling. Omdat uit interne audits en persoonlijke feedback bleek dat niet iedereen daar zijn weg in vindt, werden de kwaliteitshuddles (Q-huddles) geïntroduceerd. Dit zijn korte infomomenten aan het kwaliteitsbord op de afdeling door één of meerdere leden van de cel kwaliteit. De Q-huddles zijn hét uitgelezen moment voor medewerkers om vragen te stellen.

Sensibiliseringsacties

Niet alleen naar aanleiding van specifieke klachten of incidenten, maar ook proactief informeren we medewerkers over allerlei patiëntveiligheidsthema's.

Zo organiseren we jaarlijks kwaliteitsdagen voor onze verpleegkundigen met sessies rond patiënt- en medewerkersveiligheidsthema's zoals handhygiëne, valpreventie, medicatie, patiëntenbejegening,... 

Ook voor artsen wordt jaarlijks een avond georganiseerd dewelke in het teken staat van kwaliteit.

Omdat kwaliteit zich niet beperkt tot de zorgafdelingen, trachten we met behulp van ons kwaliteitskrantje  bovendien alle medewerkers te informeren omtrent relevante patiëntveiligheidstopics.

Naast onze medewerkers en artsen richten we ook regelmatig sensibiliseringscampagnes naar onze patiënten en bezoekers. Deze communiceren we ook steeds via onze sociale media.

Stroke2Gether
Een digitaal integraal leefstijl en zorgpad na een beroerte

Binnen het project Stroke2gether wordt een volwaardig digitaal integraal leefstijl en zorgpad ontwikkeld, toegepast en gevaloriseerd voor personen na een beroerte.

Dit integraal leefstijl en zorgpad is evidende based, met zowel medische opvolging en monitoring als therapie en gezondheidspreventie, via monitoring, educatie en coaching, live en op afstand. Hierdoor treden de patiënt en zijn/haar zorgverleners op een vlotte manier met elkaar in contact. Ook de behandelingsresultaten worden op een betrouwbare manier gedeeld en bijgestuurd.

 

Projectpartners

S2G

 

 

Met steun van

Het project krijgt financiële steun van EFRO Vlaanderen.

Stroke2gether loopt van 1 december 2020 tot 30 juni 2023.

 

S2G2