Beleidsplan 2021-2026

Ziekenhuis Waregem formuleerde voor de beleidscyclus van 2021-2026 zes strategische doelstellingen:

S.D.1STRATEGISCH DOEL 1: OLVW biedt zorg op maat van de patiënt en betrekt deze in zijn zorgproces.

Het leveren van zorg op maat betekent dat rekening gehouden wordt met de individuele noden en wensen van de patiënt. De patiënt is geen nummer, maar wordt gehoord en uitgenodigd om mee aan het stuur van de eigen zorg te zitten. Als ziekenhuis zetten we daarom in op het optimaliseren van de informatieverstrekking naar de patiënt, moedigen we hem aan om, in de mate waarin hij dit wenst en kan, te participeren in de zorg en beoordelen we samen met hem de individuele outcome. Er wordt extra aandacht besteed aan de bejegening van de patiënt. Dit betekent dat de patiënt in het ziekenhuis ook gezien wordt als mens en als gast en we niet enkel focussen op het medische aspect van de zorgverlening.

S.D.2STRATEGISCH DOEL 2: OLVW is in de krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijk ziekenhuis voor huidige en potentiële medewerkers en artsen en investeert in de kwaliteit van leidinggevenden.

Tevreden medewerkers resulteren in tevreden patiënten. Het ziekenhuis wil daarom investeren in ondernemende leiders en medewerkers met passie voor hun job. We hebben aandacht voor het welzijn van de medewerkers en zetten in op collegialiteit om hen zo te begeesteren met een gezonde teamcultuur. Met deze uitnodigende bedrijfscultuur willen wij vervolgens een aantrekkelijke werkgever in de regio zijn.

S.D.3

​​​​STRATEGISCH DOEL 3: OLVW investeert in innovatieve projecten die de patiënt ten goede komen, kwaliteitssystemen verbeteren en processen optimaliseren.

Innovatie is het toepassen van nieuwe ideeën, en dat hoeft niet altijd de introductie van (nieuwe) technologie te zijn! Innovatie kan ook betekenen dat we bepaalde dingen weglaten. De komende jaren willen we innovatieve projecten opzetten om de zorg beter te maken. We investeren in datamanagement en zetten in op lean werken om de dagelijkse processen efficiënter in te richten zodat er meer tijd overblijft voor de patiënt. We bekijken ook de mogelijkheden om focused factories te organiseren.

S.D.4STRATEGISCH DOEL 4: OLVW werkt nauw samen met de eerste lijn en de partners binnen en buiten het ziekenhuisnetwerk.

Het is onze collectieve ambitie om, indien wij de nodige zorgen niet kunnen bieden aan de patiënt, samen met de patiënt, zijn familieleden en zijn huisarts op zoek te gaan naar die zorgverleners die dat wel kunnen. We optimaliseren de samenwerking tussen het ziekenhuis enerzijds en de partners in de eerste lijn, andere ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen anderzijds. Hiertoe zetten we in op een betere communicatie en de optimalisatie van transmurale zorgpaden

S.D.5STRATEGISCH DOEL 5: OLVW streeft ernaar steeds de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en deze continu te verbeteren.

Het behalen van de NIAZ accreditering in 2017 was een mooie bevestiging van de kwaliteit van de geleverde zorg. Het meten, continu verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg blijft echter zeer belangrijk. Daarom willen we de komende jaren blijvend inzetten op de realisatie van kwaliteitsverbeterende projecten, het opvolgen van kwaliteitsindicatoren en benchmarken van de resultaten.

S.D.6STRATEGISCH DOEL 6: OLVW streeft ernaar zijn marktaandeel te vergroten en zo een financieel gezonde positie te behouden.

Het wordt een uitdaging om binnen de beschikbare budgetten blijven te investeren in kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit vereist een kostenbewuste en duurzame manier van dienstverlening met blijvende aandacht voor het behoud van de zorgkwaliteit.  Aangezien een financieel gunstige positie onlosmakelijk verbonden is met de grootte van het marktaandeel, trachten we dit te optimaliseren met voorname aandacht voor de inwoners van Waregem.

PPM