Rechten en plichten van de patiënt

phone

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt verleent aan jou als patiënt enkele essentiële, individuele rechten, met name:

Wat zijn jouw rechten en plichten als patiënt?

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt verleent aan jou als patiënt enkele essentiële, individuele rechten, met name:

 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Je hebt recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle zorg, rekening houdend met de beschikbare medische kennis en technologie en met respect voor je menselijke waardigheid, ongeacht je sociale afkomst, ras of nationaliteit.
   
 • Het recht op vrije keuze van zorgverlener
  • Je kan zelf je zorgverlener kiezen, ook als je huisarts je naar een andere specialist doorverwijst.
  • Je bent steeds vrij om een tweede advies of "second opinion" te vragen.
  • Je kunt op elk moment een andere zorgverlener kiezen.
    
 • Het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer
  Jouw privacy en intimiteit moeten gerespecteerd worden. Er mag geen informatie over jouw gezondheidstoestand meegedeeld worden aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. 
  Uitsluitend zorgverleners die betrokken zijn bij jouw onderzoek of behandeling, zijn nodig rond jouw bed.
   
 • Het recht op informatie
  • Je zorgverlener moet je tijdig en op een begrijpelijke manier alle nodige informatie geven over jouw gezondheidstoestand, de vermoedelijke evolutie ervan en de voorgestelde behandeling (het doel ervan, de nevenwerkingen, risico's, kosten, eventuele alternatieve behandelingen, ...). In principe wordt de informatie mondeling verschaft maar een schriftelijke neerslag ervan kan gevraagd worden.
  • Je hebt het recht om niet geïnformeerd te worden, tenzij de arts van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor jouw gezondheid of die van anderen.
  • Je arts mag ook weigeren om je te informeren, als hij van mening is dat de informatie een ernstige bedreiging vormt voor jouw gezondheid. Hij moet dan - na raadpleging van een collega - de reden van zijn beslissing in je medisch dossier vermelden.
  • Je hebt het recht op informatie over de verzekeringsdekking van je zorgverlener. Meer info over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars vind je verder op deze pagina.
  • Je hebt het recht op informatie over de vergunnings- en registratiestatus van je zorgverlener. Meer info over de uitgereikte visa voor artsen vind je hier en meer info over de inschrijving van je zorgverlener bij het RIZIV vind je hier.
    
 • Het recht op geïnformeerde toestemming of weigering

Zonder jouw toestemming kan geen enkele behandeling worden gestart of verder gezet. Je kan op elk moment je toestemming intrekken, of de behandeling stopzetten als die niet het gewenste resultaat heeft. De zorgverlener moet je beslissing respecteren. Hij moet je wel informeren over de gevolgen van je beslissing en je eventuele alternatieve behandelingen voorstellen.
Als het onmogelijk is om je toestemming te vragen, moet de zorgverlener alle noodzakelijke behandelingen instellen. Van zodra het weer mogelijk is, moeten de rechten op informatie en toestemming worden gerespecteerd.
 

 • Het recht op pijnbestrijding
  Je hebt recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. Je kunt eveneens altijd een beroep doen op palliatieve zorgverlening.
   
 • Het recht op een patiëntendossier
  Je hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en bewaard. Dat dossier bestaat enerzijds uit een medisch dossier, anderzijds - bij opgenomen patiënten - ook uit een verpleegdossier. Je hebt bovendien het recht om je dossier te lezen. Je kan ook iemand aanduiden die het dossier samen met jou of in jouw plaats inkijkt. Je kan tevens tegen kostprijs een kopie aanvragen van jouw dossier.
  De nodige documenten hiervoor vind je hier:
  aanvraag inzage bij leven
  aanvraag inzage post mortem
  aanvraag afschrift patiëntendossier
  Je aanvraag tot inzage of tot het bekomen van een afschrift van het dossier moet binnen de vijftien dagen worden behandeld.
   
 • Het recht op klachtenbemiddeling
  Als je van oordeel bent dat één van deze patiëntenrechten geschonden werd door een zorgverlener in het ziekenhuis, kun je klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Wat verwachten wij van jou als patiënt?

 • Respecteer de inzet van alle medewerkers van het ziekenhuis.
 • Leef de afspraken voor een consultatie bij je arts na. Als je onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan zo snel mogelijk je arts.
 • Volg de voorgeschreven behandeling van je arts nauwkeurig op.
 • Neem geen geneesmiddelen van buiten het ziekenhuis in zonder hiervan vooraf je arts of een verpleegkundige op de hoogte te brengen.
 • Breng bij opname geen onnodige toestellen mee. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor ongevallen door of met elektrische toestellen die van huis worden meegebracht.
 • Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal. Indien je merkt dat er toch persoonlijke voorwerpen zoek zijn geraakt, dan kun je dit melden aan de verpleegkundige. De gevonden voorwerpen worden verzameld op een centraal punt, zodat zij, indien mogelijk, kunnen terugbezorgd worden.
 • Indien jouw wagen op de parking van het ziekenhuis blijft staan tijdens jouw opname, sluit hem dan zorgvuldig af. Laat ook geen waardevolle voorwerpen onbeheerd achter in jouw wagen. Het betreft een onbewaakte parking en het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal.
 • Respecteer de privacy en de rust van je medepatiënten: Demp het geluid van radio en televisie. Beperk het aantal gelijktijdige bezoekers. Vraag je bezoek rekening te houden met de aanwezige medepatiënten. Vraag je bezoek de bezoekuren te respecteren.
 • Er geldt een algemeen rookverbod binnen het ziekenhuis. Alleen in het rokerslokaal naast de cafetaria is dit toegestaan.
 • Laat geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak.
 • Verwittig altijd de verpleging als je jouw kamer verlaat.
 • Vul onze tevredenheidsenquête in. Dankzij jouw bevindingen kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaar

Volgens artikel 30 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen gecoördineerd op 10 juli 2008 heeft elke patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Binnen het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem geldt de volgende regeling:

Alle beroepsbeoefenaars (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers...) worden als werknemer in het ziekenhuis tewerkgesteld en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.

Dit geldt niet voor de artsen: deze beroepsbeoefenaars werken als zelfstandigen en vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. De artsen staan dan ook integraal zelf in voor hun beroepsaansprakelijkheid. Alle artsen werkzaam in het ziekenhuis zijn er contractueel toe gehouden zich te verzekeren voor medische aansprakelijkheid.

Een overzicht van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de er werkzame zorgverleners.

Als patiënt heb je de mogelijkheid om informatie over een individuele beroepsbeoefenaar op te vragen, met betrekking tot diens juridisch statuut, en of het ziekenhuis de aansprakelijkheid draagt met betrekking tot de betreffende beroepsbeoefenaar.

Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij

Noël Cierkens
algemeen directeur
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem

Mail en je ontvangt dan binnen de vijf werkdagen een antwoord.